16 Май 2021: Бог утешава

Мисля, Религия, Молитва, Вярвам, Молете, Духовността

Библейски стих за седмицата:

Христос казва: Когато Аз бъда  издигнат  от земята, ще привлека всички при Себе Си.                               

 Йоан 12:32

За седмицата: Псалм 27

За проповед: Йоан 7:37-39

Дните на живота ни  са естествено седемдесет години, или даже, където  има сила, осемдесет години; но  и най-добрите  от тях са труд  и  скръб, защото бързо минават и ние отлитаме.                                                                        Псалм 90:10

Сам нашият Господ Исус Христос и нашият Бог  и Отец, Който ни възлюби и по благодат ни даде вечна утеха и добра надежда, да утеши сърцата ви и да ви  утвърди във всяко добро дело  и слово.                                               2 Солунци 2:16-17

Велики Боже, в Твоята силна ръка поверявам тялото и душата си. Господи, Закрилнико, моя слава и чест, приеми ме за Твоя собственост!                                                            

Хайнрих Алберт

За прочит: Йоан 16:5-15; Ефесяни 3:14-21; Еремия 31:31-34

Вашият коментар

Filed under Вяра

15 Май 2021: Божият път е добър

Avenue, Дървета, Дърво Облицована, Път, Пътека, Гора

Добро е  да  се  надява някой и тихо  да  очаква спасението от Господ.                                                          Плачът  на Еремия 3:26

Господ да насочи сърцата ви в Божията любов и в Христовата твърдост.                                           

     2 Солунци 3:5

Добро е това, което Бог върши. Той не мами – води по прави  пътеки. Неговата милост ми е достатъчна, затова имам търпение. Бог ще обърне моето нещастие, всичко е в ръцете Му.

                                                                                   Самуил Родигаст

За прочит: Откровение 4:1-11; Притчи Соломонови 31:1-9

Вашият коментар

Filed under Вяра

14 Май 2021: Нека Му отдадем слава

Съсънка, Цвете, Плодника, Pulsatilla, Лилаво Цвете

Господ е  поставил престола Си на  небето; и Неговото царство владее над всичко.                                       

 Псалм 103:19

Алилуя! Защото Господ, нашият Бог Всемогъщи царува. Нека се  радваме  и се веселим, и нека Му  отдадем слава.     

                                                                                  Откровение 19:6-7

На Тебе пея песента на моя живот! Тоновете и звуците ми бяха дадени от Теб чрез знаците на надежда по каменистите пътеки. Ти си бъдещето на живота ми! На Тебе пея моята песен…                                                    

                                                     Фриц Балтрувайт и Барбара Хустед

За прочит: Йоан 18:33-38; Притчи Соломонови 30:1-19

Вашият коментар

Filed under Вяра

13 Май 2021: Ще приемете сила

Крушки, Избрания, Крушка, Светлина, Група, Идея, Избор

Ще прибера прогонените и ще  направя  онези за хвала и слава, чийто срам е бил по цялата земя.                 

Софония 3:19

Като се  събраха, го  попитаха, казвайки: Господи, сега ли ще  възвърнеш на Израил царството? А Той им рече: Не  е за  вас да знаете години или времена, които Отец е положил в Собствената Си власт; но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене.

                                                                  Деяния на апостолите 1:6-8

Цялата власт на небето и земята е Твоя, докато всички народи коленичат пред Теб; докато Твоите гости от север и юг, от изток и запад дойдат на сватбеното Ти тържество.

                                                                           Кристиан Готлоб Барт

За прочит: Лука 24:50-53; Деяния на апостолите 1:3-11; 3 Царе 8:22-28

Вашият коментар

Filed under Вяра

12 Май 2021: Той ни слуша

Телефон, Звучи, Музикална Кутия, Инструмент, Бележки

Който  живее под  покрива  на Всевишния, той ще  пребъдва  под сянката  на Всемогъщия. Ще  казвам за Господ: Той е  прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Когото се уповавам.                                                                        Псалм 91:1-2

Увереността, която  имаме спрямо Него,  е това, че  ако  искаме нещо по Неговата воля, Той ни слуша.     

1 Йоан 5:14

Напътствай ме, води ме! Направи ме такъв, какъвто искаш да ме  имаш! Дай ми яснота, дух и истина, за да стана подобен на Теб! Нека да се вижда, че Ти си моята сила и моята защита!             

                                                               По Магдалена Сибила Ригер

За прочит: Марк 9:14-29; Притчи Соломонови 29:1-18

Вашият коментар

Filed under Вяра

11 Май 2021: Всичко принадлежи на Господ

Пространство, Звезди, Планета, Вселена

Ето, небето  на  небесата, земята  и всичко, което е на  нея, принадлежи  на  Господ, твоя Бог.            

  Второзаконие 10:14

Поклонете се  на  Онзи, Който  е направил небето  и земята, морето  и  водните  извори.                           

Откровение 14:7

Господ управлява целия свят. Пред Него се прекланя всичко, което се движи. Около Него се носят хиляди ангели, отдават Му слава с псалтир и арфа.                 

  Матю Апелес фон Льовенщерн

За прочит: Лука 18:1-8; Притчи Соломонови 28:12-28

Вашият коментар

Filed under Вяра

10 Май 2021: Христос е всичко

Страхът  от Господ е  начало на мъдростта.

                                                                      Притчи Соломонови 1:7

В Христос са  скрити всичките  съкровища на премъдростта и на  знанието.                                                              

 Колосяни 2:3

Библията казва, че страхът от Господ е начало на мъдростта; че  вътрешното освобождение на човека за отговорен живот пред Бог е единственото истинско преодоляване на глупостта.

                                                                                  Дитрих Бонхьофер

За прочит: Марк1:32-39; Притчи Соломонови 27:1-7

Вашият коментар

Filed under Вяра

09 Май 2021: Бог е прибежище

Глобус, Earth, Америка, Сащ, Южна Америка, Свят, Ръка

Библейски стих за седмицата:

Благословен да  е Бог, Който  не  отхвърли молитвата ми и не  отвърна  от мене Своята милост.                                

Псалм 66:20

За седмицата: Псалм 1

За проповед: Даниил 9:4,5,16-19

Вечният Бог е твое прибежище.                   

 Второзаконие 33:27

Из род в род Неговата милост е върху  ония, които се боят  от Него.                                                                                      Лука 1:50

Още преди слънцето да изгрее на небето, преди нощта да свърши, преди хълмът да раздели морето от сушата, Господи, Ти си бил наше прибежище! За Теб живеем и за Теб умираме; от Теб тръгваме и към Теб вървим.                                     Ойген Екерт

За прочит: Лука 11:1-4; 1 Тимотей 2:1-6; Изход 32:7-14

Вашият коментар

Filed under Вяра

08 Май 2021: Божието царство  е  сред  вас.  

Църква, Пейки, Пътека, Интериори, Църква Интериор

Стани  да  ни  помогнеш и  избави  ни заради милостта Си.

                                                                                            Псалм 44:26

Ето Божието царство  е  сред  вас.                             

  Лука 17:21

Натъжени, вдигнете глави, Царят е близо! Страховете и болките изчезват, Помощникът вече е тук! Вижте, утехата на Исус идва чрез Господната вечеря, кръщението и Словото – там Го  откриваме!                                                                         

Йохан Рист

За прочит: Йоан 6:63-69; Притчи Соломонови 26:1-17

Вашият коментар

Filed under Вяра

07 Май 2021: Тебе чакам

Въпросителен Знак, Референтната, Дублира, Запитване

Ти си Бог на спасението ми; Тебе чакам цял ден.    

 Псалм 25:5

Знаем, че  ни слуша.                                                       

 1 Йоан 5:15

Няма да оставя Бог, защото и Той не ме оставя – води ме през всички пътища, за да не се заблудя.  Подава ми ръката Си;  сутрин и вечер се грижи за мен, където и да се намирам.

                                                                                   Лудвиг Хелмболд

За прочит: Откровение 5:6-14; Притчи Соломонови 25:11-28

Вашият коментар

Filed under Вяра